×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Η δυτική Φραγκίστα (Ευρυτανία και οικισμοί). Β΄ τόμος

Η αλήθεια είναι ότι είναι πασίγνωστο ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά πάντα είναι άγνωστες οι συνθήκες και οι σκοποί κάτω από τους οποίους δημιουργούνται οι αιτίες της επανάληψης...
€58,03 €52,23
New
10% Off

Η δυτική Φραγκίστα (Ευρυτανία και οικισμοί). Α΄ τόμος

Η αλήθεια είναι ότι είναι πασίγνωστο ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά πάντα είναι άγνωστες οι συνθήκες και οι σκοποί κάτω από τους οποίους δημιουργούνται οι αιτίες της επανάληψης...
€57,44 €51,70
New
10% Off

Η γέφυρα της κριτικής

Μια διασκεδαστική αντιπαράθεση ανάμεσα σ’ έναν α­νε­λέητο επικριτή του Διαφωτισμού, έναν πρωτερ­γά­τη του και ένα δικηγόρο του διαβόλου, που δεν εί­ναι άλ­λος από τον Λουκιανό, που πάντα θεωρούσε τον διά­λογο παιδί της φιλοσοφίας και εχθρό της ρη­το­ρι­κής...
€12,00 €10,80
New
10% Off

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851-1911) ανδρώθηκε μέσα στην ταραγμένη περίοδο των πρώτων χρόνων της οικοδόμησης του ελληνικού κράτους...
€12,00 €10,80
New
10% Off
€11,00 €9,90
New
10% Off

Η οικοδόμηση των Βαλκανικών κρατών. Πολιτικό σύστημα, κοινωνία, εθνικισμός

Το βιβλίο εξετάζει τη διαδικασία οικοδόμησης των βαλκανικών κρατών, προϊόντα του εθνικισμού αλλά και «τροφοδότες» του...
€22,00 €19,80
New
10% Off

Ήσουν Πάντα Εκεί

Ξεκίνησε από το μηδέν και με κόπο, επιμονή και αγώνα κατόρθωσε να φτάσει σε ζηλευτά επίπεδα επιτυχίας. Οι εκδοτικές της απόπειρες, με απίστευτες πωλήσεις βιβλίων που ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο, οι αμέτρητες περγαμηνές της,
€24,40 €21,70
12% Off

Βουρλιώτικες ιστορίες

Οι μαρτυρίες για τα γεγονότα μετά την καταστροφή του ’22 όλο και σπανίζουν...
€12,00 €10,80
10% Off

Στους καιρούς των σουλτάνων

Στο βιβλίο επιχειρείται μια ανασύνθεση της πολύμορφης ιστορίας των κοινωνιών της ελληνικής χερσονήσου κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη διάρκεια σχεδόν μισής χιλιετίας...
€22,00 €19,80
New
10% Off

Η ελληνική τριλογία

Ο Wilfred Byford-Jones, Βρετανός αξιωματικός του επιτελείου του στρατηγού Ronald Scobie και δημοσιογράφος, βρίσκεται στην Αθήνα και στην Ελλάδα σ’ ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι για τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία...
€22,00 €19,80
New
10% Off

Erdogan: Η άνοδος ενός σύγχρονου σουλτάνου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυβερνά την Τουρκία με σιδηρά πυγμή είτε ως πρωθυπουργός είτε ως πρόεδρος από το 2003...
€21,90 €19,71
New
10% Off

Η ιστορία των σταυροφοριών ΣΕΤ 3 ΤΟΜΟΙ

H τιμή αφορά συνολικά και τους 3 τόμους....
€72,70 €50,89
30% Off

Ο πόλεμος του Χίτλερ ΣΕΤ 2 Τόμοι

Η τιμή αφορά και τους δύο τόμους.
€50,00 €35,00
30% Off

Η εμπλοκή των ΜI6 και CIA στην Αλβανία και ο ρόλος της Ελλάδας 1949-1953

Η γε­ω­πο­λι­τι­κή θέ­ση της Αλ­βα­νί­ας, απο­μο­νω­μέ­νης από τα υπό­λοι­πα κρά­τη του κομ­μου­νι­στι­κού μπλοκ, και το μι­κρό της μέ­γε­θος, την κα­τέ­στη­σαν το ιδα­νι­κό «πει­ρα­μα­τό­ζωο» για να δο­κι­μα­στεί η «Επι­χεί­ρη­ση Ρολ­μπάκ»...
€12,00 €10,80
New
10% Off

Γεώργιος Α΄ - Αλέξ. Κουμουνδούρος: Η ρήξη, 1867

Η με­λέ­τη του Αιλι­α­νού ανα­δει­κνύει με ενάρ­γεια τις ανα­πό­φευ­κτες αντι­φά­σεις της ελ­λη­νι­κής εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής, η οποία συ­χνά έπρε­πε να ακρο­βα­τεί ανά­με­σα στα αντι­τι­θέ­με­να συμ­φέ­ρο­ντα των Με­γά­λων Δυ­νά­με­ων, την εκρη­κτι­κή, έως πα­ρορ­μη­τι­κή, συ­μπε­ρι­φο­ρά πυ­ρή­νων στις υπό­δου­λες ελ­λη­νι­κές επαρ­χί­ες αλ­λά και στις ελεύ­θε­ρες πε­ρι­ο­χές, την στα­θε­ρά προ­βλη­μα­τι­κή και ασύμ­με­τρη σχέ­ση της με την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, τους ανα­δυ­ό­με­νους εθνι­κι­σμούς των υπό­λοι­πων βαλ­κα­νι­κών κρα­τών αλ­λά και μια σει­ρά από εγ­γε­νείς αδυ­να­μί­ες που σχε­τί­ζο­νταν με την κα­κή οικο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση της χώ­ρας που την είχε οδη­γή­σει σε έναν αέ­ναο δα­νει­σμό, την ανα­σφά­λεια που είχε καλ­λι­ερ­γή­σει η εν­δη­μι­κή λη­στεία κα­θώς και την επεί­γου­σα ανά­γκη εκ­συγ­χρο­νι­σμού του στρα­τού προ­κει­μέ­νου αυτός να είναι σε θέ­ση να εκ­πλη­ρώ­σει τα φι­λό­δο­ξα εθνι­κά ορά­μα­τα...
€8,00 €7,20
New
10% Off