×
Κατηγορίες
Η δι­α­φή­μι­ση απο­τε­λεί για τις κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες στην Ελ­λά­δα ένα υπο­τι­μη­μέ­νο αντι­κεί­με­νο έρευ­νας...
Εκδότης: Επίκεντρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 264419
ISBN: 9786182040768
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Παλιά τιμή: €16,00
€12,80
Χρόνος παράδοσης: 1-3 μέρες
Supported cards
Supported cards
Η δι­α­φή­μι­ση απο­τε­λεί για τις κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες στην Ελ­λά­δα ένα υπο­τι­μη­μέ­νο αντι­κεί­με­νο έρευ­νας. Το βι­βλίο αυτό έρ­χε­ται να με­λε­τή­σει τις έντυ­πες δι­α­φη­μί­σεις 70 χρό­νων (1945-2015) με σκο­πό να ανα­δεί­ξει τον πλού­το πλη­ρο­φο­ρί­ας που εμπε­ρι­έ­χουν, όχι μό­νο με όρους επι­κοι­νω­νι­α­κούς και μάρ­κε­τινγκ, αλ­λά και όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξη του υλι­κού πο­λι­τι­σμού και των κοι­νω­νι­κών προ­τύ­πων της με­τα­πο­λε­μι­κής ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. 178 δι­α­φη­μί­σεις επι­λέ­γο­νται από ένα με­γά­λο δι­α­φη­μι­στι­κό αρ­χείο που συ­γκρο­τεί­ται σε συ­νερ­γα­σία του Ιν­στι­τού­του Επι­κοι­νω­νί­ας και του τμή­μα­τος Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­ας και ΜΜΕ του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης έτσι ώστε να δο­θεί στους ανα­γνώ­στες του βι­βλίου η δυ­να­τό­τη­τα να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν ένα τα­ξί­δι στο χρό­νο. Ένα τα­ξί­δι σε πα­λιά και νέα προ­ϊ­ό­ντα, σε πα­λι­ές και νέ­ες κοι­νω­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, αξί­ες και επι­θυ­μί­ες. Μια επι­στη­μο­νι­κή ανά­γνω­ση του δι­α­φη­μι­στι­κού κώ­δι­κα, μια πε­ρι­πλά­νη­ση στη σύγ­χρο­νη Ελ­λά­δα.
Προδιαγραφές προϊόντων
Όνομα χαρακτηριστικούΤιμή χαρακτηριστικού
Ημερομηνία Έκδοσης7/2021
Σελίδες240
ΕξώφυλλοΜαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις29x20

70 Χρόνια ελληνική έντυπη διαφήμιση, 1945-2015

Παλιά τιμή: €16,00
€12,80