×
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
€26,50 €23,85
10% Off

Αναφορά στη βιοηθική

Η Βι­ο­η­θι­κή είναι η Επι­στή­μη που ασχο­λεί­ται με την αξι­ο­λό­γη­ση της συ­μπε­ρι­φο­ράς και των πρά­ξε­ων του αν­θρώ­που προς την κα­τεύ­θυν­ση του να μην εμπο­δί­ζο­νται οι ευερ­γε­τι­κές εφαρ­μο­γές της νέ­ας γνώ­σης και να πε­ρι­ο­ρί­ζο­νται οι κίν­δυ­νοι από τις επι­βλα­βείς συ­νέ­πει­ές της...
€17,00 €15,30
10% Off

Εισαγωγή στη βιοηθική

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει έντεκα άρθρα ελλήνων και ξένων φιλοσόφων, ειδικών στην εξέταση των προβλημάτων και των ερωτημάτων τα οποία εγείρουν οι αλματώδεις εξελίξεις των ιατρικών επιστημών και τεχνολογιών.
€20,00 €18,00
10% Off