×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Παιδαγωγική της συμπερίληψης και περιβαλλοντική εκπαίδευση

«Η Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή Εκ­παί­δευ­ση απο­τε­λεί ένα μέ­σο για την αλ­λη­λεγ­γύη με­τα­ξύ των λα­ών και την εξά­λει­ψη όλων των μορ­φών δι­α­κρί­σε­ων» (UNESCO, 1978) «Δεν υπάρ­χει λό­γος να εφεύ­ρου­με ξα­νά τον τρο­χό ανα­πτύσ­σο­ντας και­νού­ρια προ­γράμ­μα­τα για την εν­σω­μά­τω­ση μα­θη­τών με ειδι­κές ανά­γκες, όταν υπάρ­χουν ήδη προ­γράμ­μα­τα Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής Εκ­παί­δευ­σης...
€12,00 €10,80
10% Off