×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Η Κομμούνα στο Παρίσι 1789-1871

Ιστορικό δοκίμιο για την Κομμούνα στο Παρίσι, από την Επανάσταση του 1789 έως την αντίσταση και τη σφαγή των Κομμουνάρων στην εξέγερση του 1871...
€10,60 €9,54
10% Off

Ο εθνικοσοσιαλισμός ως δόγμα της μνησικακίας

Το 1937 ο Μένο τερ Μπράακ έγραψε ένα από τα πιο διορατικά και δριμέα κατηγορώ απέναντι στον εθνικοσοσιαλισμό...
€8,00 €7,20
10% Off

Η ταυτότητα της πολιτικής στην μεταπολεμική Ελλάδα

Γι­α­τί μία επι­πλέ­ον προ­σέγ­γι­ση της με­τα­πο­λε­μι­κής πε­ρι­ό­δου επι­κε­ντρω­μέ­νη ιδι­αί­τε­ρα στην Με­τα­πο­λί­τευ­ση και τις με­τέ­πει­τα ανα­πτύ­ξεις της; Σε τι θα μπο­ρού­σε να χρη­σι­μεύ­σει; Σε ό,τι μας αφο­ρά, η χρη­σι­μό­τη­τά της θα μπο­ρού­σε να ανα­γνω­ρι­σθεί σε μια συ­νο­λι­κό­τε­ρη ερ­μη­νεία της ευρύ­τε­ρης αυτής πε­ρι­ό­δου, επι­κε­ντρω­μέ­νης στο ερ­μη­νευ­τι­κό σχή­μα του «εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμού»...
€12,00 €9,00
25% Off

Εθνικολαϊκισμός και νεωτερικότητα στην Ελλάδα

Πού πρέ­πει να ανα­ζη­τή­σου­με τις δι­α­νο­η­τι­κές και αξι­α­κές ρί­ζες του πο­λι­τι­κού εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμού που πε­ρι­ο­δι­κά επα­νέρ­χε­ται στην επι­και­ρό­τη­τα; Άρα­γε, υπάρ­χει μία αφε­τη­ρία, μία απαρ­χή την οποία μπο­ρού­με να θε­ω­ρή­σου­με ως το εναρ­κτή­ριο λά­κτι­σμα της κυ­ρι­αρ­χί­ας αυτού του φαι­νο­μέ­νου; Στον ανά χεί­ρας τό­μο, ο Αν­δρέ­ας Πανταζόπουλος «δεί­χνει» το πο­λι­τι­σμι­κό κί­νη­μα του δη­μο­τι­κι­σμού, αλ­λά και την λε­γό­με­νη «γε­νιά του ’30» ως βα­σι­κούς πο­λι­τι­σμι­κούς επε­ξερ­γα­στές και φο­ρείς ενός δι­α­νο­η­τι­κού και πο­λι­τι­σμι­κού εθνι­κο­λα­ϊ­κού πνεύ­μα­τος που επι­τρέ­πει στους πο­λι­τι­κούς δι­α­χει­ρι­στές του φαι­νο­μέ­νου να αρ­δεύ­ουν από αυτό και να νο­μι­μο­ποι­ού­νται μέ­σω αυτού...
€11,00 €8,25
25% Off

Άριος πολιτισμός

«Η κοσμοθεωρητική σύγκρουση ανάμεσα στον Αριανισμό και τον Ιουδαϊσμό, του Μύθου ενάντια στην Βίβλο, αποτελεί την ερμηνευτική κλείδα της ιστορίας και του πολιτισμού τέσσερεις χιλιάδες χρόνια τώρα...
€25,00 €18,75
25% Off

Αρία Ευρώπη

Σπουδή και Eρμηνεία της Ιστορίας υπό το φάος του Αρίου Λόγου Ανάμεσα στο φλοιώδες δέρας και την εμπύρειο κοιλία του γήινου σώματος ρέει δίκην ζέοντος αίματος το πύρινο μάγμα...
€25,00 €18,75
25% Off

Αρία Ευρώπη

Σπουδή και Eρμηνεία της Ιστορίας υπό το φάος του Αρίου Λόγου Ανάμεσα στο φλοιώδες δέρας και την εμπύρειο κοιλία του γήινου σώματος ρέει δίκην ζέοντος αίματος το πύρινο μάγμα...
€25,00 €18,75
25% Off

Ορθή ψήφος

Ας μου επιτραπεί μια πρόβλεψη...
€12,00 €9,00
25% Off

Τα περί διασπάσεως

Στο βιβλίο γίνεται μια ύστατη προσπάθεια ειρηνευτικής πρότασης άσκησης πολιτικής και μη τεμαχισμού και ιδιοποίησης του μεγάλου όγκου των μη ενταγμένων ως μέλη στους αριστερούς-σοσιαλιστικούς και Κ...
€8,00 €5,60
30% Off

Κράτος και επανάσταση

Ο υποτιτλισμός του βιβλίου είναι «Η διδασκαλία του μαρξισμού για το κράτος και τα καθήκοντα του προλεταριάτου στην επανάσταση». Στο έργο αυτό, ο Λένιν αναπτύσσει τη μαρξιστική θεωρία για το κράτος.
€10,00 €8,00
20% Off
€6,22 €5,60
10% Off

Το εγχειρίδιο του αντάρτη των πόλεων

Το «Εγχειρίδιο» είναι από τα κείμενα εκείνα που, χωρίς υπερβολή, σημάδεψαν το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Αυτό το μικρό βιβλίο, χωρίς πολιτικές μεγαλοστομίες, λογοτεχνικές φιοριτούρες, πολύπλοκες «τεχνικές»,
€7,42 €5,94
20% Off
€4,36 €3,92
11% Off
€5,91 €5,32
10% Off
€4,36 €3,92
11% Off